Văn minh và tử tế - Dân Làm Báo

Văn minh và tử tế

Doan Hoa Binh (Danlambao) - Khác biệt là tập hợp sức mạnh. Tha thứ là tạo thêm sức mạnh. Tình đồng bào, anh em ruột thịt còn hơn sức mạnh. 

Đa đảng với mọi sáng kiến sẽ đóng góp cho dân mình có áo ấm cơm no, đủ mạnh để không bị ngoại bang đe dọa, lấn chiếm. 

Hãy đoàn kết người Việt tài giỏi và thông minh, trên từng cây số ở quê ta, trên khắp nẻo đường thế giới để làm giàu cho quê hương và hàn gắn bao chia cách, khổ đau gần 1 thế kỷ.

Hãy cùng nhau học đổi mới, 
Hãy cùng nhau học quên và tha thứ. 
Hãy nối vòng tay lớn để xây dựng lai VN. 
Hãy đem lai tương lai cho con cháu đời sau. 

Tôi xin được góp phần tóm tắt Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do. 

Tôi xin viết thêm điểm 6 và 7: 

Chúng tôi muốn: 

1. Giải tán Quốc Hội hiện hành, bầu lên một Quốc Hội đa đảng để lập một Hiến Pháp Mới vì tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ theo ý chí thực sự của moi người Việt trong và ngoài nước. 

2. Hiến Pháp Mới sẽ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập theo chiều dọc, tăng tính tự trị và sức mạnh cho các địa phương. 

3. Tư doanh hóa các tập đoàn kinh tế quốc gia, giải tán các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, của cải của nhân dân. 

4. Quân đội phải bảo vệ dân mình và lãnh thổ mình. Quân đội không làm tay sai cho một đảng chính trị nào. 

5. Tự do ngôn luận, tư tưởng, tôn giáo v.v... là quyền của con người. Những ai, tổ chức nào, đảng phái nào chống lại các quyền trên là chống lại con người, là tội ác. 

6. Vì tình đoàn kết dân tộc, chứng tỏ mình là văn minh và tử tế: nhà Cầm Quyền phải trả tự do lập tức và vô điều kiện cho toàn bộ các tù chính tri. 

7. Một số điều vẫn còn nằm trong vòng tay của chúng ta. Bây giờ hay sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta phải làm ngay.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo