Đỉnh cao trí tệ đảng ta từ chối trợ giúp của Mỹ tìm kiếm nguyên nhân cá chết - Dân Làm Báo

Đỉnh cao trí tệ đảng ta từ chối trợ giúp của Mỹ tìm kiếm nguyên nhân cá chếtCTV Danlambao - Trong buổi trao đổi tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius cho biết là nhà nước Việt Nam đã từ chối đề nghị của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ tìm kiếm nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Ông Ted Osius nói: "What we did... pretty much right away I offered the technical system from the United States if the Government of Vietnam wanted it for figuring out what had happened and what is the source or what is the reason that so many fishes had died along the coast. And that sort of immediately offer of assistance was not accepted." 

Điều chúng tôi làm ngay lập tức là đề nghị hỗ trợ kỹ thuật từ Hoa Kỳ nếu chính phủ Việt Nam muốn để tìm hiểu những gì đã xảy ra và nguyên nhân vì sao có quá nhiều cá chết dọc theo bờ biển. Và đề nghị hỗ trợ cấp thời này đã không được chấp nhận. 

Tuy nhiên, theo ông Osius thì cũng đã có những phối hợp giữa các khoa học gia Hoa Kỳ và Việt Nam để tìm hiểu nguyên nhân cá chết, nhưng những nỗ lực này không phải là kết quả đến từ đề nghị chính thức của Hoa Kỳ. 

Trả lời về việc người dân biểu tình vì cá chết, đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã nói: 

"When it came to the protests, it's our view that peaceful protest is a good thing, but we are not engaged in this issue in any way. This is an internal issue to Vietnam, we can encourage the Vietnamese government to deal with the protests in certain way but it's not our cause in the end. It's the decision made by the Vietnamesse government and Vietnamese people about how to deal with protests when they occured."

Đối với biểu tình, cái nhìn của chúng tôi là biểu tình ôn hoà là một chuyện tốt, nhưng chúng tôi không dính vào việc này ở bất kỳ khía cạnh nào. Đây là vấn đề nội bộ của Việt Nam, chúng tôi có thể khuyến khích chính phủ và người dân Việt Nam giải quyết chuyện biểu tình theo một cách nào đó nhưng sau cùng nó không là chuyện của chúng tôi. Đó là quyết định của nhà nước và người dân Việt Nam trong việc giải quyết chuyện biểu tình khi nó xảy ra.

10.06.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo