Mất dân chủ là do lãnh đạo đời nay không làm theo lời dạy Hồ Chí Minh? - Dân Làm Báo

Mất dân chủ là do lãnh đạo đời nay không làm theo lời dạy Hồ Chí Minh?

Le Nguyen (Danlambao) - Có lẽ người dân Việt Nam và ngay cả một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, quan chức lãnh đạo đảng, nhà nước csVN, không ai mơ hồ hiểu lệch lạc, hiểu không đúng về cái gọi là dân chủ vạn lần hơn của chế độ cộng sản. Người dân Việt Nam không những hiểu rõ dân chủ giả hiệu của cộng sản mà còn nhận rõ dân chủ xã hội chủ nghĩa chỉ là những khẩu hiệu tuyên truyền mị dân của Hồ Chí Minh và đảng csVN phát tán. Chính xác dân chủ cộng sản là dân chủ bịp bợm không có thực trong đời sống chính trị của người dân Việt Nam.

Hiện tại không có con số thống kê cụ thể về những người dân lẫn cán bộ cộng sản mở miệng đòi hỏi quyền lợi chính đáng, đòi món nợ dân chủ mà Hồ Chí Minh và lãnh đạo các đời cộng sản hứa hẹn trên giấy, trên các văn kiện luật pháp do đảng cộng sản biên soạn tuyên truyền phát tán hơn ¾ thế kỷ qua. 

Chính thể cộng sản là chế độ dân chủ giả hiệu, là dân chủ bịp bợm, là hai năm rõ mười không mấy người nhắm mắt, bịt tai không thấy, không nghe, không biết và những đứa ngu Hồ, mù đảng, cuồng cộng bưng bô bằng mồm cố tình nói láo để bảo vệ đảng, chế độ phi dân tộc, phản dân chủ csVN. 

Tuy đa phần người dân lẫn cán bộ cộng sản biết dân chủ cộng sản là khẩu hiệu tuyên truyền, là dân chủ bịp bợm không thể chối cãi. Thế nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vô tình lẫn cố ý bao biện bảo là lãnh đạo đời nay không hiểu dân chủ là gì? Và có cả những lãnh đạo hiểu dân chủ nhưng không làm theo quan điểm dân chủ của bác Hồ dạy nên xã hội, nhà nước Việt Nam mới mất dân chủ như hiện nay!

Vậy, cán bộ quan chức lãnh đạo đời nay có hiểu dân chủ do Hồ rao giảng hay không hiểu lời Hồ dạy về dân chủ?

Qua thực tế cho thấy, cán bộ đảng viên lãnh đạo CS có thể hiểu quan điểm dân chủ của Hồ Chí Minh nói, nhưng có khả năng chúng không thực thi mà chỉ muốn lợi dụng dân chủ để lừa mị nhân dân như Hồ Chí Minh thôi. Chuyện cán bộ đảng viên quan chức lãnh đạo cộng sản không hiểu lời rao giảng dân chủ nôm na của Hồ Chí Minh không có khả năng xảy ra. Đơn giản vì những câu thoại dân chủ bình dân của Hồ Chí Minh chỉ có ai mù chữ và điếc mới không hiểu.

Cụ thể là ý tưởng, quan điểm dân chủ, có khà năng do bộ phận tuyên giáo nhét vô mồm Hồ Chí Minh được đám văn nô, bồi bút, đĩ mồm tuyển chọn, xào nấu, đúc kết, biên soạn làm thành tác phẩm “100 Câu Nói Về Dân Chủ Của Hồ Chí Minh” dùng làm tập sách nguồn giảng dạy cho phù hợp “khẩu vị” chợ búa của tầng lớp lãnh đạo công nông lớp ba trường làng do Hồ và đảng cộng sản nuôi trồng trong trang trại chó lợn hơn ¾ thế kỷ qua. 

Những câu dân chủ của Hồ Chí Minh không có gì bí hiểm, vì nó không chuyên chở tư tưởng khoa học chính trị, triết lý dân chủ cao siêu khó hiểu. Những câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh, sử dụng ngôn ngữ nôm na, bình dân học vụ đến mức không thể bình dân học vụ hơn được nữa để cán bộ, đảng viên cộng sản đọc hiểu. Những cán bộ đảng viên nào đọc không hiểu, là do chúng không đọc được chữ, nghĩa là mù chữ và điếc đặc. Thật sự thì trong đám cộng sản cốt cán, không hiếm đứa mù chữ, ít chữ như cai đồn điền cao su, hoạn lợn, dân anh chị đứng bến, y tá vườn, thiến sĩ ngành xây dựng đảng.

Tác phẩm “100 Câu Nói Về Dân Chủ Của Hồ Chí Minh” được văn nô, bồi bút, đĩ mồm lu loa rằng thì là tác phẩm 100 câu... là tài liệu cho người lãnh đạo, quản lý đọc dễ hiểu hơn một mặt của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ và cẩn thận “dặn dò” thêm là tác phẩm ra đời phù hợp với chủ trương của đảng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh!

Dưới đây là các câu nói về dân chủ được tuyên giáo tuyên truyền trên các loa đài, nói là quan điểm dân chủ của Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng nhau đọc mổ xẻ, xem xét xem Hồ Chí Minh và lãnh đạo các đời cộng sản có hiểu dân chủ hay không muốn thực thi dân chủ trong thực tiễn đời sống chính trị Việt Nam?

1) Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân,.... (Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB Sự thật, 1987, tập 7, trang 548).

- Nếu dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân thì Hồ không thể tùy tiện đem xương máu của nhân dân đánh Mỹ đến người VN cuối cùng cho Nga-Tàu.

2) Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân. (Toàn tập, ST, 1987, tập 7, trang 544)

- Nếu Hồ và đảng csVN thực tâm phục vụ nhân dân thì đã không xảy ra cuộc tắm máu, giết dân man rợ trong cải cách ruộng đất ở thập niên 50s của thế kỷ trước.

3) Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 547)

- Hồ biết có dân chủ thì cán bộ và quần chúng mới đề ra sáng kiến nhưng trong thực tế không ai được hưởng quyền dân chủ để đề ra sáng kiến.

4) Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ,... (Toàn tập, ST, 1987, tập 7, trang 190)

- Thực tế cho thấy nhân dân là người chủ chỉ là khẩu hiệu mị dân của Hồ Chí Minh.

5) Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. (Toàn tập, ST, 1985, tập 5, trang 299).

- Thực tế xhcn chỉ ra bao nhiêu lợi ích đều vì dân, là bịp bợm không hề có.

6) Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. (Toàn tập, ST, 1985, tập 5, trang 299)

- Trải nghiệm cs cho thấy bao nhiêu quyền hạn đều của dân là dối trá không hề có.

7) Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. (Toàn tập, ST, 1985, T5, trang 299)

- Hồ nói quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân nhưng quyền lực tập trung trong tay đảng, là sự thật không thể chối cãi.

8) Nước ta là một nước dân chủ. Mọi công việc đều vì lợi ích của dân mà làm. (Toàn tập, ST, 1985, T5, trang 393)

- Nếu Hồ và đảng csVN đều vì lợi ích của nhân dân mà làm thì sẽ không có chính sách “đất đai sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý” để người dân bị quan cướp đất thành dân oan và quan cướp quyền lợi hợp pháp của dân xây biệt điện, biệt phủ... 

9) Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 508)

- Không biết làm sao cho dân hưởng được quyền dân chủ hay Hồ và đảng toa rập “cầm tù” quyền dân chủ của nhân dân?

10) Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do... Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 482)

- Hồ biết tự do tư tưởng là góp phần tìm ra chân lý nhưng chân lý được phơi bày, sự thật được phơi bày thì là mồ chôn của chế độ nên hồ ngăn chận tự do tư tưởng.

11) Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật. (Toàn tập, ST, 1980, T1, trang 481)

- Trong chế độ cộng sản sắc lệnh hay đạo luật đều không khác cũng rừng rú, hoang dã như nhau, như có người nói nước ta có một rừng luật nhưng sử dụng mỗi luật rừng.

12) Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ vì nó bảo vệ quyền tự do dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động. (Hồ Chí Minh, Nhà nước và Pháp luật, NXB Pháp lý 1985, trang 85)

- Trong chế độ cộng sản pháp luật thực sự dân chủ Hồ là bịa. Người dân ai cũng thấy pháp luật cộng sản xử dân khác, xử quan khác và muốn xử đảng viên thì phải tước đảng tịch mới đúng luật pháp quy định!

13) Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 50)

- Có bao nhiêu người dân, kể cả đảng viên làm theo lời nói của Hồ Chí Minh đã đi tù vì hăng hái đôn đốc và phê bình chính phủ?

14) Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 121)

- Thực tế thì các bộ, đảng viên được đảng đề cử đảm nhiệm vụ trong bộ máy nhà nước không làm được việc, dân không cần đến nữa thì dân xử hay đảng xử?

15) Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 283)

- Thực tế đảng viên quan chức làm hại dân, dân phê phán, tố cáo thì bị gán ghép nói xấu lãnh đạo, chống phá nhà nước, có cửa đâu để đuổi cổ chính phủ?

16) Việc gì lợi cho dân, thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh. (Toàn tập, ST, 1985, T3, trang 418)

- Đem quả bom bùn đỏ treo trên nóc nhà Tây Nguyên, cho Formosa xả thải giết biển, nhập công nghệ lạc hậu của Tàu về tàn phá môi trường. Người dân lên tiếng đôn đốc, phê bình chính phủ để tránh hại cho dân nhưng chính phủ cứ làm. Vậy, việc gì hại cho dân thì đảng, chính phủ có hết sức tránh không?

Qua những câu nói về dân chủ, quan điểm dân chủ của Hồ Chí Minh rải rác đó đây không đầu không đít được văn nô, bồi bút, đĩ mồm trong bộ máy tuyên giáo thu gom, cắt xén, xào nấu, biên tập lại cho phù hợp khẩu vị các quan cách mạng xuất thân từ dân chợ búa, cai đồn điền cao su, hoạn lợn, y tá vườn, thiến sĩ ngành xây dụng đảng. Hiện nay các câu nói về dân chủ, thực chất là những con chữ dân chủ bịp bợm đã quá hạn sử dụng của Hồ Chí Minh được tuyên giáo làm mới để tiếp tục mị dân.

Tội nghiệp, thời a còng (@) mà lãnh đạo cộng sản cứ sống mãi trong sự nghiệp ở hang của Hồ Chí Minh với suy nghĩ bần cố nông, tưởng là đem các con chữ dân chủ của Hồ Chí Minh ra là có thể đem chiếc bánh vẽ dân chủ xâm nhập vào đời sống sinh viên, thanh niên và người dân của thời đại công nghệ số để bịp họ nữa. Không dễ ăn như vậy đâu các thánh dân chủ bịp ạ !

Tóm lại nếu người dân được mở mồm, được hưởng quyền dân chủ, được đuổi chính phủ như các câu thoại về dân chủ của Hồ Chí Minh, được tuyên giáo lượm lặt, sưu tầm biên soạn thành sách gối đầu giường cho cán bộ đảng viên học tập, làm theo thì những tên lãnh đạo cộng sản không thể ngạo mạn phát ngôn: 

“Bauxite Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng... Formosa là do đảng quyết... Xả lũ là đúng quy trình...” gây hại cho dân, giết dân nhưng chúng vẫn cứ làm lãnh đạo không bị sao cả! Và tiếp tục lu loa dân chủ là cho dân mở mồm... Việc gì lợi cho dân, thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh... Chính phủ làm hại dân là dân có quyền đuổi chính phủ?...”

Nói láo đến bao giờ các ông bà lãnh đạo đảng Mafia cộng sản Việt Nam?

04.08.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo