Tổng thái thú: cần luật này để bảo vệ chế độ này - Dân Làm Báo

Tổng thái thú: cần luật này để bảo vệ chế độ này

Danlambao - Luật này là luật an ninh mạng được đặt ra để bảo vệ an ninh cái mạng của đảng CS. Phát biểu đó là của Nguyễn Phú Trọng, tổng thái thú chư hầu, người đứng đầu cho chủ trương lớn của đảng: giao Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho Tàu 99 năm.

Nguyên văn lời phát biểu của kẻ đã từng tuyên bố "Hiến pháp là văn kiện quan trọng thứ hai sau cương lĩnh của Đảng Cộng sản"


Dù sao thì tổng thái thú cũng nói đúng cho nhu cầu sống còn của đảng. Bởi vì với Luật Đặc khu mà nội dung và ý đồ bán nước của đảng đã không thể chối cãi được thì dân sẽ chửi, phản đối sẽ lan truyền, hành động phản kháng để bảo vệ đất nước đương nhiên xảy ra. Tất cả bùng nỗ bởi thông tin kết nối của mạng xã hội. 

Do đó, muốn bán nước và nhanh chóng hoàn tất Mật ước Thành Đô với Luật Đặt Khu thì phải dập tắt mọi tiếng nói, hành động chống lại hành vi bán nước bằng Luật An ninh mạng. 

Và khi Luật An ninh mạng có những quy định về vấn đề xâm phạm lợi ích và an ninh quốc gia thì từ côn an đến nhà nước, từ quốc hội đến các quan toà cộng sản, tất cả phải hiểu rằng đó là xâm phạm lợi ích của "đảng ta". Bởi vì - một lần nữa - "luật này là để bảo vệ chế độ này".

Đó là não trạng của Nguyễn Phú Trọng, tên thái thú xác Việt hồn Tàu đang là đệ nhất tay sai bán nước của triều đình Bắc Kinh.

20.06.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo