Tập đếm - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tập đếm

< A >

tặng anh Điếu Cày và Anhbasaigon


một canh hai canh lại ba canh
bốn canh năm canh lại sáu canh
bảy canh tám canh lại chín canhmười canh mười một canh lại mười hai canh
mười ba canh mười bốn canh lại mười lăm canh
mười sáu canh mười bảy canh lại mười tám canh
mười chín canh hai mươi canh lại hăm mốt canh
hăm hai canh hăm ba canh lại hăm bốn canh
hăm nhăm canh hăm sáu canh lại hăm bảy canh
hăm tám canh hăm chín canh lại ba mươi canh
băm mốt canh băm hai canh lại băm ba canh
băm bốn canh băm nhăm canh lại băm sáu canh
băm bảy canh băm tám canh lại băm chín canh
bốn mươi canh bốn mốt canh lại bốn hai canh
bốn ba canh bốn bốn canh lại bốn nhăm canh
bốn sáu canh bốn bảy canh lại bốn tám canh
bốn chín canh năm mươi canh lại năm mốt canh
năm hai canh năm ba canh lại năm bốn canh
năm nhăm canh năm sáu canh lại năm bảy canh
năm tám canh năm chín canh lại sáu mươi canh
sáu mốt canh sáu hai canh lại sáu ba canh
sáu bốn canh sáu nhăm canh lại sáu sáu canh
sáu bảy canh sáu tám canh lại sáu chín canh
bảy mươi canh bảy mốt canh lại bảy hai canh
bảy ba canh bảy bốn canh lại bảy nhăm canh
bảy sáu canh bảy bảy canh lại bảy tám canh
bảy chín canh tám mươi canh lại tám mốt canh
tám hai canh tám ba canh lại tám bốn canh
tám nhăm canh tám sáu canh lại tám bảy canh
tám tám canh tám chín canh lại chín mươi canh
chín mốt canh chín hai canh lại chín ba canh
chín bốn canh chín nhăm canh lại chín sáu canh
chín bảy canh chín tám canh lại chín chín canh
một trăm canh một lẻ một canh lại một lẻ hai canh
một lẻ ba canh một lẻ bốn canh lại một lẻ năm canh
một lẻ sáu canh một lẻ bảy canh lại một lẻ tám canh
..................

Một hôm tỉnh giấc chợt dụi mắt
sao vàng (một hai ba bốn) năm chiếc, đậu vòng quanh


*

Hồ Chí MinhKhông ngủ được

Một canh... hai canh... lại ba canh
Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng thành
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.