Báo lề đảng chửi xéo Nguyễn Phú Trọng! - Dân Làm Báo

Báo lề đảng chửi xéo Nguyễn Phú Trọng!

Tháng Chín (Danlambao) - Trong một mớ "tiêu chuẩn" do 18 tên trùm đảng cướp trong Bộ Chính trị đưa ra để loè và mị dân, báo lề đảng lại chọn 1 tiêu chuẩn để đá giò lái đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng: "Tiêu chuẩn cán bộ cấp cao: Tuyệt đối không tham vọng quyền lực".

Vậy là bể mánh âm mưu "được đảng năn nỉ, xin xỏ đồng chí Nguyễn Phú Trọng ngồi ghế Tổng Bí thư cho hết nhiệm kỳ" rồi!

Cũng theo báo lề đảng thì đây là "Lần đầu tiên, Bộ Chính trị có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước…"

Tức là trước đây, chẳng có tiêu chuẩn nào dành cho lũ cướp chính quyền này cả.

Mà những tiêu chuẩn ấy ra sao?

Đơn giản là đảng phải ưu tiên số một. Mọi thứ khác, từ tổ quốc đến dân tộc, nhân dân, hiến pháp đều phải ngoan ngoãn xếp hàng cả nước để đứng sau đảng:

- Cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Cán bộ cấp cao cần có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước và phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.

- Luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Vân vân và vân vân. Túm lại thì đảng là trên hết, còn đảng còn quyền và tiền.

Về mặt đạo đức thì các ông bà quan tham tự bôi son trét phấn lên mặt như sau: cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đây là tiêu chuẩn của đám mà chính tên đảng trưởng đã từng tuyên bố "đánh tham nhũng là ta đánh ta" và "đánh chuột nhưng không được vỡ bình".

Một tên ăn trộm, ăn cướp dù đáng lên án nhưng cũng không đáng khinh và đáng tởm như đám cộng sản này. Sự đạo đức giả và mặt dày của chúng đã vượt quá khỏi mọi mức độ nôn mửa của người đời. 

15.08.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo