Có những lúc - Dân Làm Báo

Có những lúc


Có những lúc tôi vô cùng tuyệt vọng
Trên đầu dân tôi lũ nô bộc ngoại bang
Bên cạnh tôi lũ cừu hèn hạ.
Thế hệ tôi đang đánh mất giống nòi. 

Có những lúc tôi vô cùng tuyệt vọng
Tiếc xương máu tổ tiên, 
Tiếc tù ngục bạn bè
Vài tiếng thét không làm nên bão lửa
Triệu tiếng gầm - ai biết sẽ có ai??? 
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo