Bài thơ ngắn gởi hương hồn Cụ Nhung - Dân Làm Báo

Bài thơ ngắn gởi hương hồn Cụ Nhung

Nghe ra cũng tại cơ cầu 
Lất lây bờ bụi chốn nào dung thân 
Ai kẻ sĩ, ai nông bần 
Mẹ tôi nằm chết mắt trừng thiên thu. Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo