Bài thơ ngắn gởi hương hồn Cụ Nhung

Nghe ra cũng tại cơ cầu 
Lất lây bờ bụi chốn nào dung thân 
Ai kẻ sĩ, ai nông bần 
Mẹ tôi nằm chết mắt trừng thiên thu. 

 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum