Than bác Đờ mờ-Nguyễn Duy Cống - Dân Làm Báo

Than bác Đờ mờ-Nguyễn Duy Cống


Bớ bác đi rồi bác Cống ru!
Trời Nam mờ nhạt nắng tàn thu
Ba Đình năm trăm con nghị gật
Thương bác đau luồn xuống tận khu.

Bớ bác đi rồi bác Cống ru!
Hàn vi hoạn lợn với rạch cu
Lỡ thời gặp vận theo cách mạng
Bĩ cực gian nan số lao tù. 

Bớ bác đi rồi bác Cống ru!
Thoát cùm bác hóa đại trợn phu
Tay phang Tư sản công thương chết
Lùa dân lên rừng rú âm u. 

Bớ bác đi rồi bác Cống ru!
Hội nghị Thành Đô mấy thằng ngu
Bám theo Đồng-Linh sang bán nước
Bắc thuộc nghìn năm mối cừu thù. 

Bớ bác đi rồi bác Cống ru!
Éo mẹ sư cha lũ chóp bu
Vận nước vẹo xiêu vì Tàu cộng
Nay gọn trong tay Trọng lú lù. 

Bớ bác đi rồi bác Cống ru!
Hai năm mươi chẵn có lẻ dư
Về chầu theo đít ông Bành Tổ
Luân hồi lại nghiệp thiến dái trư. Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo