Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị

< A >


Chúng tôi, những người ký tên dưới đây hoan nghênh ý thức xây dựng của những tiếng nói đó và thấy rằng để phản ảnh yêu cầu của đông đảo nhân dân, cần khởi xướng một Diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa. Đó là mục đích hoạt động của Diễn đàn, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của nước ta và Công ước quốc tế. Diễn đàn này mang tên “Diễn đàn xã hội dân sự” và có trang thông tin điện tử là nơi bày tỏ ý kiến của các tổ chức, các nhóm, các cá nhân cùng theo đuổi mục đích nêu trên, với mong muốn xã hội dân sự ở nước ta phát triển đúng với yêu cầu của một nước dân chủ.

*

Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị

Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định tại điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (mà Nhà nước Việt Nam ký tham gia ngày 24/9/1982) quy định cụ thể về quyền bày tỏ quan điểm, quyền hội họp và lập hội: “Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia” (trích điều 19[1]); “Quyền hội họp có tính cách hoà bình phải được thừa nhận” (trích điều 21); “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình” (trích điều 22). Những quy định tương tự cũng có trong Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được công bố ngày 10/12/1948 mà mọi quốc gia thành viên đếu phải tôn trọng [2].

Căn cứ vào những quy định đó, các ý kiến đóng góp cho việc sửa đổi Hiến pháp khác với quan điểm của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Quốc hội lập, đặc biệt là về những điều cơ bản của thể chế chính trị (như Kiến nghị do 72 người ký trực tiếp ngày 19-1-2013, thường được gọi tắt là Kiến nghị 72, Tuyên bố của Hội đồng Giám mục, Tuyên bố công dân tự do, ý kiến trên trang mạng Cùng viết Hiến pháp, và nhiều ý kiến của đồng bào trong và ngoài nước trên các trang thông tin điện tử) là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (dưới đây gọi tắt là Công ước quốc tế). Điều đó cũng đúng với nhiều tiếng nói đòi dân chủ và thực hiện các quyền tự do đã được quy định trong Hiến pháp, gắn liền với yêu cầu bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa nhịp với các hình thức đấu tranh của nông dân bị mất đất, của công nhân đòi việc làm và cải thiện đời sống. Những tiếng nói đó của các tổ chức và nhóm như Hội đồng Giám mục, nhóm các chức sắc tôn giáo, nhóm công dân tự do, nhóm Tuyên bố 258, câu lạc bộ NoU, v.v., hoặc của nhiều cá nhân ở trong và ngoài nước mang tinh thần yêu nước và khát vọng dân chủ, đều được bày tỏ một cách ôn hòa, hợp pháp.

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây hoan nghênh ý thức xây dựng của những tiếng nói đó và thấy rằng để phản ảnh yêu cầu của đông đảo nhân dân, cần khởi xướng một Diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa. Đó là mục đích hoạt động của Diễn đàn, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của nước ta và Công ước quốc tế. Diễn đàn này mang tên “Diễn đàn xã hội dân sự” và có trang thông tin điện tử là nơi bày tỏ ý kiến của các tổ chức, các nhóm, các cá nhân cùng theo đuổi mục đích nêu trên, với mong muốn xã hội dân sự ở nước ta phát triển đúng với yêu cầu của một nước dân chủ.

Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền. Ý kiến khác nhau cần được tranh luận thẳng thắn để tìm chân lý; còn dựa vào quyền lực để cản trở việc công bố, không đối thoại mà chỉ đơn phương phê phán, quy kết, thậm chí dùng nhiều cách ngăn cấm và trấn áp thì không những vi hiến và trái với Công ước quốc tế mà còn không đúng với tư cách chính đáng của một nhà cầm quyền.

Việc sửa đổi Hiến pháp đang còn ý kiến khác nhau về những vấn đề cơ bản của thể chế chính trị. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi dự định trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp cuối năm tuy có một số điều chỉnh chi tiết nhưng về cơ bản vẫn duy trì thể chế toàn trị của giới cầm quyền nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Thực tế ở nước ta cho thấy rõ: thể chế này đã tạo nên một bộ máy cầm quyền có nhiều quyết sách sai trái và quan liêu, tham nhũng nặng; một “bộ phận không nhỏ” trong bộ máy lợi dụng quyền lực (cả quyền cai trị và quyền sử dụng, định đoạt đất đai, tài nguyên, tài sản công) cấu kết với một số nhà kinh doanh làm giàu bằng nhiều thủ đoạn bất minh (cả trong khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân), hình thành các nhóm lợi ích bất chính, xâm phạm quyền lợi của nhân dân, dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo quá bất công ở nước ta. Không ít người trong giới cầm quyền các cấp cùng với các nhóm lợi ích và sự hậu thuẫn của thế lực bên ngoài đang dựa vào bạo lực cùng nhiều thủ đoạn không chính đáng để duy trì quyền thống trị đất nước theo thể chế toàn trị, có phần do tư duy giáo điều, bảo thủ, nhưng phần quan trọng hơn, phổ biến hơn là do muốn bảo vệ và giành thêm lợi ích riêng bất chấp lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. Đó là nguyên nhân gốc rễ khiến nước ta lâm vào khủng hoảng trên nhiều mặt: kinh tế suy giảm nặng và không ổn định, văn hóa suy đồi, đạo đức băng hoại, môi sinh bị tàn phá, trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh thua kém nhiều nước trong khu vực, dân mất lòng tin đối với bộ máy cầm quyền; trong khi đó, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta đang bị thế lực bành trướng Trung Quốc gia tăng các hành động xâm phạm.

Để vượt qua những thách thức hiểm nghèo đối với đất nước và dân tộc, giải pháp cơ bản là phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ toàn trị sang dân chủ, qua đó phát huy sức mạnh hòa giải và đoàn kết dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. ĐCSVN, với vị trí là đảng đang cầm quyền, tự nhận vì nước vì dân, có trách nhiệm thúc đẩy quá trình chuyển đổi đó một cách chủ động, mở đầu bằng việc sửa đổi Hiến pháp. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống và cũng là phương án tối ưu cho sự chuyển đổi thể chế chính trị một cách ôn hòa ở nước ta.

Nếu Hiến pháp sửa đổi vẫn duy trì thể chế toàn trị được thông qua và ban hành chính thức thì các thách thức mà đất nước và dân tộc đang đối mặt càng thêm nghiêm trọng dẫn tới hệ quả khôn lường, dân càng thất vọng và bất bình, uy tín của nước ta trong quan hệ quốc tế càng giảm sút. Đó thật sự là tai họa cho đất nước mà trách nhiệm thuộc về giới cầm quyền.

Vì vậy, Diễn đàn xã hội dân sự yêu cầu Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi trong đó thể chế chính trị hiện hành vẫn được duy trì về cơ bản, kéo dài thời gian thảo luận về Hiến pháp và thật lòng tổ chức nghiên cứu, tranh luận một cách thẳng thắn, nghiêm túc và công khai về những điều cơ bản của thể chế chính trị đang còn ý kiến khác nhau.

Tuyên bố này được gửi tới các thành viên cơ quan lãnh đạo ĐCS và Nhà nước; đồng thời được công bố trên mạng xã hội để phổ biến rộng rãi, mong đồng bào trong và ngoài nước biểu thị sự đồng tình, hưởng ứng.

Ngày 23 tháng 9 năm 2013

Những người khởi xướng Diễn đàn xã hội dân sự

Ghi chú:

- Ý kiến hưởng ứng Tuyên bố này

xin gửi về địa chỉ e-mail: diendanxahoidansu@gmail.com

- Cách thức tham gia Diễn đàn sẽ được thông báo sau.

*

Danh sách những người ký tên Tuyên bố Thực thi Quyền Dân sự và Chính trị 23-9-2013 

01 Nguyễn Đông Yên, GS TSKH, nhà toán học, Hà Nội 
02 Phạm XuânYêm, GS Vật lý, Paris, Pháp 
03 Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, nhà nghiên cứu Lịch sử Văn hoá Huế, Huế 
04 Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế 
05 Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội 
06 JB Nguyễn Hữu Vinh, blogger, Hà Nội 
07 Nguyễn Hữu Vinh, cử nhân luật, doanh nhân, Hà Nội 
08 Vũ Quang Việt, nguyên chuyên viên cấp cao của Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ 
09 Phan Thế Vấn, bác sĩ, TP HCM 
10 Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội 
11 Lưu Trọng Văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa, TP HCM 
12 Hà Dương Tường, GS Toán học, Paris, Pháp 
13 Trần Thị Tươi, cộng tác viên báo chí, TP. HCM 
14 Hoàng Tụy, GS Toán học, nguyên Chủ tịch IDS, Hà Nội 
15 Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội 
16 Phạm Quang Tuấn, PGS, Đại học New South Wales, Sydney, Australia 
17 Nguyễn Thế Trường, đại tá, cựu chiến binh, nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân, nguyên Tổng biên tập báo Quân giải phóng Trung Trung Bộ, Hà Nội 
18 Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên IDS, Hà Nội 
19 Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM 
20 Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại TP HCM, TP HCM 
21 Nguyễn Thị Ngọc Trai, hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam, Hà Nội 
22 Nguyễn Thị Ngọc Toản, GS, bác sĩ, đại tá cựu chiến binh, TP HCM 
23 Phạm Gia Toàn, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội 
24 Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội 
25 Nguyễn Tường Thụy, blogger, cựu chiến binh, Hà Nội 
26 Nguyễn Thị Thục, nhà báo, nguyên phóng viên đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Đà Lạt 
27 Phan Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Phú An Định, TP HCM 
28 Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM 
29 Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM 
30 Trần Văn Thọ, GS Kinh tế, Tokyo, Nhật Bản 
31 Đào Tiến Thi, thạc sĩ Ngữ văn, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội 
32 Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo trước 1975, nguyên Tổng Thư ký Lực lượng Nhân dân Tranh thủ Dân chủ Đà Lạt (1966), TP HCM 
33 Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM 
34 Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM 
35 Nguyễn Văn Thạch, kỹ sư, TP Đà Nẵng 
36 Trần Công Thạch, cán bộ hưu trí, TP HCM 
37 Bùi Ngọc Tấn, nhà văn, Hải Phòng 
38 Lê Văn Tâm, TS Hóa học, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam ở Nhật Bản, TP HCM 
39 Nguyễn Văn Tạc, giáo học hưu trí, Hà Nội 
40 Trần Đình Sử, GS TS, Hà Nội 
41 Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM 
42 Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng, Hà Nội 
43 André Menras – Hồ Cương Quyết, nhà giáo, cựu tù trước 1975, Pháp 
44 Trần Thị Quyên, nghề nghiệp tự do, TP HCM 
45 Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Đà Lạt 
46 Đỗ Trung Quân, nhà thơ, TP HCM 
47 Nguyễn Đăng Quang, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội 
48 Đặng Bích Phượng, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội 
49 Phạm Xuân Phương, đại tá, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị, cựu chiến binh, Hà Nội 
50 Đoàn Văn Phương, nguyên cán bộ Ban Giao bưu Trung ương Cục Miền Nam, TP HCM 
51 Nguyễn Thị Hoài Phương, làm nghề tự do, Hà Nội 
52 Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An 
53 Nguyễn Hữu Phước, nhà báo, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, TP HCM 
54 Hoàng Xuân Phú, GS TSKH Toán học, Hà Nội 
55 Phan Thị Hoàng Oanh, TS, giảng viên đại học, TP HCM 
56 Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Giám đốc chính trị, Chủ bút nhật báo Tin sáng Sài Gòn TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM, TP HCM 
57 Nguyễn Quang Nhàn, cán bộ công đoàn hưu trí, Đà Lạt 
58 Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội 
59 Nguyễn Thái Nguyên, TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Hà Nội 
60 Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội 
61 Phạm Đức Nguyên, PGS, giảng viên cao cấp Đại học Xây dựng Hà Nội, Hà Nội 
62 Hạ Đình Nguyên, cử nhân giáo khoa Triết Đại học Sài Gòn, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM 
63 Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên IDS, Hội An 
64 Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM 
65 Trần Tố Nga, nữ cựu tù chính trị, cán bộ hưu trí, TP HCM, Paris 
66 Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội 
67 Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM 
68 Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM 
69 Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội 
70 Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thông tin TP HCM, TP HCM 
71 Trần Lương, nghệ sĩ thị giác, Hà Nội 
72 Ngô Vĩnh Long, GS Sử học, University of Maine, Hoa Kỳ 
73 Trần Văn Long, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM, nguyên Tổng Thư ký Uỷ ban cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam trước 1975, TP HCM 
74 Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội 
75 Nguyễn Quang Lập, nhà văn, TP HCM 
76 Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, TP HCM 
77 Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên Viện phó Viện IDS, Hà Nội 
78 Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM 
79 Nguyễn Khuê, cán bộ hưu trí, TP HCM 
80 Lê Xuân Khoa, nguyên giáo sư thỉnh giảng, Viện Chính sách Đối ngoại, Đại học Johns Hopkins, Washington, DC, Hoa Kỳ 
81 Nguyễn Vi Khải, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Hà Nội 
82 Lê Phú Khải, nhà báo, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, TPHCM 
83 Phạm Khiêm Ích, PGS, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Hà Nội 
84 Hà Thúc Huy, PGS TS, giảng viên đại học, TP HCM 
85 Nguyễn Thị Hoài Hương, làm nghề tự do, Hà Nội 
86 Hoàng Hưng, làm thơ – dịch sách – làm báo, TP HCM 
87 Nguyễn Đăng Hưng, TSKH, GS Đại học Liège, Bỉ, đã hồi hương, TP HCM 
88 Nguyễn Thế Hùng, GS Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng 
89 Nguyễn Mạnh Hùng (Nam Dao), nguyên GS Kinh tế, Đại học Laval, Quebec, Canada 
90 Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Nghệ An 
91 Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, TPHCM 
92 Hồ Hiếu, cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP HCM, TP HCM 
93 Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên IDS, Hà Nội 
94 Phạm Duy Hiển, kỹ sư, Vũng Tàu 
95 Võ Thị Hảo, nhà văn, Hà Nội 
96 Đặng Thị Hảo, TS, nguyên Phó Ban Văn học Cổ cận đại, Viện Văn học, Hà Nội 
97 Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội 
98 Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên IDS, Hà Nội 
99 Trần Hải Hạc, TS, nguyên PGS Đại học Paris 13, Paris, Pháp 
100 Hoàng Thị Hà, giáo viên về hưu, Hà Nội 
101 Ngô Thanh Hà, cán bộ hưu trí, TP HCM 
102 Lê Công Giàu, nguyên Tổng thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1966-1967), nguyên Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM (1975-1980), nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC), TP HCM 
103 Nguyễn Ngọc Giao, nguyên Phó Tổng thư ký Hội Người Việt Nam tại Pháp, Chủ biên tạp chí Diễn Đàn, Paris 
104 Trần Tiến Đức, nhà báo, nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục – Truyền thông, Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình, Hà Nội 
105 Huy Đức, nhà báo, TP HCM 
106 Uông Đình Đức, kỹ sư cơ khí, TP HCM 
107 Phạm Văn Đỉnh, TSKH, Toulouse, Pháp 
108 Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM 
109 Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa 4, khóa 5, TP HCM 
110 Nguyễn Duy, nhà thơ, TP HCM 
111 Nguyễn Văn Dũng, nhà giáo, TP Huế 
112 Trần Hữu Dũng, GS, nhà giáo nghỉ hưu, Dayton, Hoa Kỳ 
113 Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM 
114 Phạm Chí Dũng, nhà báo, TP HCM 
115 Nguyễn Anh Dũng, nhà giáo, cựu chiến binh, Hà Nội 
116 Lê Đăng Doanh, TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên thành viên IDS, Hà Nội 
117 Nguyễn Xuân Diện, TS, Viện Hán Nôm, Hà Nội 
118 Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ, TP HCM 
119 Tống Văn Công, nhà báo, nguyên Tổng biên tập báo Lao Động, TP HCM 
120 Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội 
121 Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM 
122 Ngô Bảo Châu, GS Toán học, Hà Nội, Chicago 
123 Bùi Chát, Nhà Xuất bản Giấy vụn, TP HCM 
124 Thái Văn Cầu, chuyên gia về không gian, Hoa Kỳ 
125 Nguyễn Trọng Bình, nguyên Hiệu trưởng Đại học tại chức Hải Phòng, TP HCM 
126 Nguyễn Nguyên Bình, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội 
127 Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước TP HCM, TP HCM 
128 Đặng Thị Nguyệt Ánh, TS, Hà Nội 
129 Bùi Tiến An, cựu tù chính trị chuồng cọp Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, TP HCM 
130 Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội 

*

[1] Điều 19 của Công ước này còn có khoản kế tiếp như sau: 3-Việc hành xử quyền tự do phát biểu quan điểm đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu: a-Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác. b-Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý. 

[2] Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền quy định tại điều 19: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới” và điều 20: “Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội, một cách ôn hòa. Không một ai có thể bị cưỡng bách gia nhập vào một đoàn thể”.

http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/09/23/tuyen-bo-ve-thuc-thi-quyen-dan-su-va-chinh-tri-2/

*

Danh sách ký tên Đợt 2 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 

Kính báo: Cho tới sáng nay, đã có gần 200 email, phản hồi trên các trang mạng ghi tên hưởng ứng bản Tuyên bố 23/9/2013. Chúng tôi đang lên danh sách. 

Nhưng để kịp thời phản ánh không khí chung, cũng để tránh nhầm lẫn khi lên danh sách chính thức, xin được đưa lên tạm 130 trường hợp của Đợt 2. Sau khi sắp xếp, hiệu chỉnh chu tất, chúng tôi sẽ thay danh sách này bằng danh sách chính thức. 

Các thông tin cá nhân của người ký tên, chúng tôi chỉ đưa lên ở mức tối thiểu để tránh phiền phức cho người tham gia. Một số trường hợp còn thiếu thông tin, như TP/ Tỉnh cư trú, nghề nghiệp, xin đề nghị gửi bổ sung. Trường hợp nào thấy có sự nhầm lẫn, cũng xin cho biết. 

(Người biên tập trang Diễn đàn Xã hội Dân sự). 

1. Doãn Kiều Anh, Nghề nghiệp Kỹ sư.Thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Lã Việt Dũng, Kỹ sư tin học, Hà Nội. 
3. Nguyễn Việt Hà, kỹ sư, Sài Gòn. 
4. Chientrantien, Schanzen str 25, 90478 Nürnberg-Germany. 
5. Lê Quốc Chơn, nghiên cứu sinh tiến sĩ Hóa vật liệu tại Pháp. 
6. Nguyễn Thị Hải Yến, Tiến sỹ, Cộng Hòa Liên Bang Đức. 
7. Lê Nguyên Long, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
8. Nguyên thi Thanh Van, Phóng viên. Paris- Phap. 
9. Phan Quốc Tuyên. Kỹ sư tin học. Genève. 
10. Nguyễn Quyền , Công nhân , München CHLB Đức. 
11. Linh mục Gerardo Nguyễn Nam Việt, thuộc Giáo phận Vinh, Nghệ An, hiện ở Hoa Kỳ. 
12. Trần Kim Thập, Giáo chức - Perth – Australia . 
13. Nguyễn công hệ. Thuyền trưởng viễn dương . Tp hồ chí minh. 
14. ĐẶNG LỢI MINH, giáo viên hưu trí. Hải Phòng. 
15. Trịnh Trọng Thủy, đảng viên đã bỏ sinh hoạt 3 năm, Hà Nội. 
16. Nguyễn Bá Dũng, kỹ sư, Hà Nội. 
17. Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch Hội người Hải phòng tại cộng hòa liên bang Đức. 
18. Joseph Le, CPA, Sydney Australia. 
19. Tô Oanh, giáo viên THPT đã nghỉ hưu. TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
20. Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang, Khánh Hòa. 
21. TRƯƠNG LONG ĐIỀN, công chức hưu trí, Long xuyên, Angiang. 
22. Hoàng Hoàng Mai, Kỹ sư vô tuyến điện. Hà Lan. 
23. Nguyễn Hòa, Cao-học hành-chánh Sài-gòn . Nghỉ hưu . USA . 
24. LE MAI LINH. thi si/nha van. USA. 
25. Phạm Đỗ Chí, Nguyên Chuyên viên cấp cao Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Washington, D.C., Hoa kỳ. 
26. Hà Văn Thùy, nhà văn, thành phố Hồ Chí Minh. 
27. Hà-Văn-Chiến cựu chiến binh, Thái-Bình. 
28. Vu huy do, cong nhan, seattle,wa usa. 
29. Nguyễn Thái Hùng, KS xây dựng. Vinh – Nghệ An. 
30. Chu Sơn – làm thơ viết văn tự do – tp Hồ Chí Minh. 
31. Nguyễn Trung Thành, Kỹ sư GTVT.Phú Thọ. 
32. Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư pháp. Hà Nội. 
33. Nguyễn thị Kim Thoa – bác sĩ – Tp Hồ Chí Minh. 
34. Hồ Quang Huy. Kỹ sư. TP Nha Trang, Khánh Hòa. 
35. Dao Minh Chau. Hanoi, Vietnam. 
36. Nguyễn Thượng Long. Viết báo tự do. Hà Nội. 
37. Lê Anh Hùng, blogger, Hà Nội. 
38. Bùi ngọc Mai, nội trợ. Tp.HCM. 
39. Lê Văn Xuân ĐẮK LẮK,VN. 
40. Nguyễn Văn Pháp, kỹ sư Công nghệ Sinh học, Thanh Hoá. 
41. Lê Văn Sinh. Cựu giảng viên ĐHKHXH & NV, Hà Nội. 
42. NGUYỄN VĂN TRÌ tpBIÊN HÒA ĐNAI. 
43. Nguyễn Chương, Nhà báo tự do. TPHCM. 
44. Hoàng Bá Long, kinh doanh. Hải Phòng. 
45. Nguyễn Hồng Khoái. Sĩ quan quân đội về hưu.Hà Nội. 
46. NGUYEN PHUC NGUYEN, kĩ sư, da nghi huu, Hanoi. 
47. Đinh Hoàng Giang , Doanh nhân tại Hải Phòng. 
48. Bùi Phan Thiên Giang. Chuyên viên mạng máy tính. TP.HCM. 
49. Nguyễn Anh Tuấn, nhà làm phim độc lập ở Hà Nội.
50. Hà Huy Sơn, Luật sư, Công ty Luật TNHH Hà Sơn. Hà Nội. 
51. Nguyễn Ngọc Cúc KS. Thủ Dầu Một. Bình Dương. 
52. Lê Đoàn Thể. Hà nội. 
53. Ngô Thanh Tú, Blogger, Cam Ranh- Khánh Hòa. 
54. Nguyễn Hùng Sơn - họa sĩ , Hà đông, Hà nội. 
55. Hoang Nguyen Thuy Khe, nhân viên văn phòng. TPHCM. 
56. Phạm Ngọc Cảnh Nam, Nhà Văn, Tp Đà Nẳng. 
57. Lương Đình Dzụ, TS, chuyên gia tại Hoa Kỳ. (Cựu du học sinh tại Nhật Bản). USA. 
58. Nguyễn Quang Vinh, Hà nội, Cán bộ – Bộ Quốc phòng. 
59. Trần công Khánh, hưu trí, Hải phòng. 
60. Lê Công Định, Luật sư, Cựu tù nhân lương tâm. Sài Gòn, Việt Nam. 
61. Đỗ Toàn Quyền. Kỹ sư. TP.HCM. 
62. Trương công Minh. Kỹ sư. TP.HCM. 
63. Doãn Mạnh Dũng. KS, TP HCM. 
64. Trần Việt Thắng, Thạc sĩ, Hà Nội. 
65. Nguyễn Khánh Dương, kỹ sư , Bình Thuận. 
66. Nguyễn Kim Thái, Cử nhân, Bà Rịa-Vũng tàu, doanh nhân. 
67. Đào Nguyên Ngọc cựu chiến binh CHLBĐức 
68. Ngô Thúy, Họa sĩ tự do. Hà Nội. 
69. TRẦN RẠNG, GIÁO VIÊN, tp Hồ Chí Minh. 
70. Trần Thiện Kế, Dược sĩ, Hà Nội. 
71. Thân Hải Thanh, nguyên Tổng Giám Đốc, TPHCM. 
72. Trần Quốc Lộc, kỹ sư đã nghỉ hưu tp Hồ Chí Minh. 
73. Nguyễn Kim Bình. TS Y Khoa. Nghỉ hưu. Brisbane. Úc Châu. 
74. CHU MẠNH CHI. tp Đà Lạt. Nguyên Giảng viên đại học. 
75. Đặng Lê Hoàng, chuyên viên CNTT, Sai Gon. 
76. Nguyễn Tấn Lạc, California, USA, phụ trách websites: diendancuachungta.comtudotongiao.wordpress.com. tanlac.ng@gmail.com
77. Nguyễn Quốc Thản, kỹ sư, Tokyo, Nhật Bản. 
78. Trần Minh Khôi, kỹ sư điện toán, Berlin – CHLB Đức 
79. Hoàng Quý Thân , TS, hưu trí. Hà nội. 
80. Mai Khắc Khuê. Cựu chiến binh, nguyên đại tá thuyền trưởng Hải quân. 
81. Đỗ Thành Nhân, MBA, Quản lý doanh nghiệp. TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 
82. Nguyễn Vũ, Kỹ sư, hành nghề tự do. Tp.HCM. 
83. NGÔ THỊ KIM CÚC, NHÀ VĂN, NHÀ BÁO, TP. HCM.
84. Đặng Minh Điệp. Thạc sĩ, giảng viên đại học. TPHCM. 
85. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS. TPHCM. 
86. Nguyễn Văn Viên, nhân viên IT. Hà Nội. 
87. Vũ Văn Vân, kỹ sư, Hà Nội. 
88. Nguyễn Văn Nhượng, Kỹ Sư, đang nghỉ hưu, TP Lausanne, Thụy Sĩ. 
89. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia công nghệ thông tin, Pháp. 
90. Phạm Vương Ánh, Kỹ sư Kinh tế, cựu sỹ quan QDNDVN, Thành phố Vinh- tỉnh Nghệ an. 
91. Vũ Quốc Ngữ, thạc sỹ. Thanh Trì, Hà Nội. 
92. Trần Anh Đức, sinh viên Luật tại Hà Nội. 
93. Nguyễn Trung Hiếu. Cử nhân Xã Hội Học ,Hiện đang là du học sinh tại Tokyo Nhật Bản. 
94. Trần Hữu Kham, thương binh mù, cựu tù chính trị Côn đảo. 
95. Việt Ông, kinh doanh, TPHCM. 
96. Hoàng Dương Tuấn. Giáo sư đại học công nghệ Sydney, Australia. 
97. Nguyễn Xuân Bách, kỹ sư, CHLB Đức. 
98. Tạ Thị Vân, kinh doanh, CHLB Đức. 
99. Nguyễn Hữu Chuyên, Giáo viên, Thái Bình. 
100. Trần Ngọc Tuấn, Nhà báo, CH Czech. 
101. Tran Ke Dung. Membered Australia Labour Party . Australia. 
102. Đoàn Lâm Tất Linh, Kiên Giang. 
103. Nguyễn Đức Việt. Chuyên viên công nghệ thông tin. Sydney, Úc. 
104. Khúc thị Tình (Blog thơ Tiếng Sóng Biển). Doanh nhân tại CHDC Đức. 
105. Vũ Thị Nhuận. Tiến sĩ/nội trợ. TP Cần Thơ. 
106. TRẦN Ngọc Báu, (Hưu trí). Rte de Schiffenen 2, 1700 Fribourg, Suisse.
107. Phan Văn Tráng, Kỹ sư xây dựng. TPHCM. 
108. Cao Thiện Phước, Kỹ sư, Pháp. 
109. Trần Tuấn Dũng, Hưu trí, Quebec, Canada. 
110. ĐÀO DUY CHỮ, Tiến sỹ Khoa học tự nhiên. Tp HỒ CHÍ MINH. 
111. Nguyễn Duy. HCM 
112. Lê Minh Hằng, Tiến sĩ, Hà Nội. 
113. Lê Hữu Minh Tuấn, cử nhân Sử, Quảng Nam. 
114. Nguyễn Trường Toản, Thanh Tra Công Trường Xây Dựng, Houston, Texas. USA.
115. Phạm Hữu Uyển, IT. CH Czech. 
116. Trịnh Hồng Kỳ, cựu chiến binh, An Giang. 
117. Nguyễn Quốc Vũ. IT. Czech republic. 
118. Dang Ngoc Quang. Nghề tự do, Hà nội. 
119. Dương Tùng, Bình dương. 
120. NGUYỄN ANH PHÚ. Hà Nội. Biên tập viên, Hà Nội. 
121. Nguyễn Văn Lịch, làm nghề tự do tại TP. HCM. 
122. Phan Đắc Lữ,nhà thơ , TPHCM 
123. Nguyễn Văn Duyên, kỹ sư, Hà Nam. 
124. Phạm Đưc Quý chuyên viên nghỉ hưu . Hà nội. 
125. Le Hung Dung, kinh doanh. CH Sec 
126. Vũ Trung Đồng, Kỹ sư, Sài Gòn. 
127. Nguyễn Công Huân. Phó giáo sư trường đại học Aaborg, Đan Mạch. Biên tập viên trang Dân Luận (www.danluan.org). huannc@gmail.com
128. Vũ Mạnh Hùng . warszawa 
129. Hồ Trọng Đễ , Kỹ sư cơ khí , TP HCM. 
130. Nguyen hong Duc Ha noi /Nghe nghiep ki su. 


01. Trần Đức Hào, cựu tù nhân, cựu sĩ quan VNCH. TP Đ-Nẵng. 
02. Trịnh Xuân Thuỷ. Kinh doanh. TPHCM. 
03. Đàm Quốc Khánh, kỹ sư Hàng hải, TP HCM. 
04. Chu Trọng Thu, cựu GV ĐHSP, cựu chiến binh; TP HCM. 
05. Vũ Ngọc Thăng, Dịch giả, Canada. 
06. Đỗ Thái Bình, Kỹ sư đóng tàu. 
07. Nguyễn Minh Khanh, Kỹ sư Tin học. Paris, Pháp. 
08. Ngô Văn Hòa, thợ may, Hòa Vang, Đà Nẵng. 
09. Nguyễn Văn Phúc, Kỹ sư, Bình Định. 
10. Nguyễn Đình Ấm, Nhà báo, Hà Nội. 
11. Lê Mạnh Quang, Thạc sỹ, nguyên là giảng viên Đại học Tây Bắc. 
12. HOÀNG QUÝ THÂN, PGS – TS, HÀ NỘI. 
13. BÙI TRẦN ĐĂNG KHOA. Luật sư. TPHCM. 
14. Nguyễn Khánh Trung, tiến sĩ – Pháp. 
15. Phan Bích Hoàng Thu. Kỹ sư. TPHCM. 
16. Phan Tấn Huy, TP HCM. 
17. Nguyễn Hồng Kiên, tiến sỹ Sử học, Viện Khảo cổ học. Hà Nội. 
18. Đinh Huyền Hương, Nhà giáo, đã nghỉ hưu, TPHCM. 
19. Nguyễn Ngọc Thạch, hưu trí, TP Hồ Chí Minh. 
20. Bùi Quang Thắng. Thạc sỹ QTKD. Hà Nội. 
21. Huỳnh Thục Vy, blogger bất đồng chính kiến, Quảng Nam. 
22. Vũ Sỹ Hoàng, phóng viên tự do, blogger Hành Nhân. TPHCM. 
23. Lưu Văn Minh. Sinh viên , Hà Nội. 
24. Nguyễn Ngọc Sẵng, Tiến sĩ giáo dục, Tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. 
25. Mai Nhật Đăng. Học sinh. Tokyo, Nhật Bản. 
26. Nguyễn Quốc Quân, tiến sĩ Toán, cựu tù nhân lương tâm, California-USA. 
27. Đào Thanh Thủy, cán bộ hưu trí. Hà Nội. 
28. Đặng Đình Cung, kỹ-sư tư-vấn, Pháp. 
29. Phạm P. Long. KS, Hoa Kỳ. 
30. Tho Lê, Nghỉ hưu. Victoria, Australia. 
31. Hoàng Quốc Hùng. Praha – CZ. Doanh nhân. 
32. Quang Tran. USA. IT. 
33. Nguyen Quang Tuyen. Nghe si thi giac. San Francisco – California- USA. 
34. Bùi Văn Phú. Gs Đại học Cộng đồng California, nhà báo tự do. 
35. Trương Lợi. Kỹ sư. Tp. HCM. 
36. Lý Đăng Thạnh, người chép sử, TPHCM. 
37. Lê An Vi, Cử nhân Luật, Hà Nội. 
38. Lê Dũng, blogger, Hà nội. 
39. Trần Thị Thanh Tâm. Nội trợ. Warzsawa. 
40. Trần Xuân Sơn. Hà Nội. 
41. Nguyễn Khánh Hưng, thạc sĩ quản trị kinh tế (MBA), Sacramento, California. 
42. Châu Kỳ. Hoa kỳ. Chemical Engineer. 
43. Hồ Văn Tích. Kỹ Sư Tp Sài Gòn . 
44. Dinh Khac Luong. Kĩ sư cơ khí. Hà Nội. 
45. Nguyễn Phúc Thọ. Kỹ Sư Tin Học. Colombes, Pháp. 
46. Nguyễn Hồng Phi, Họa sĩ, Bangkok, Thái Lan. 
47. Lê Văn Sinh. MBA. Vương Quốc Anh. 
48. Đỗ Minh Tuấn, Nhà thơ, Đạo diễn, Hà Nội. 
49. Phạm Thanh Lâm. Kỹ sư điện tử. Copenhagen, Denmark. 
50. Phạm Văn Điệp. Liên Bang Nga. Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người Việt mong muốn Việt Nam hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ. 
51. Âu Dương Thệ, Tiến sĩ, Hiệp hội Dân chủ và Phát triển Việt Nam, Dortmund, Đức. 
52. Ngô Trừng Bình, An Giang. 
53. Nhâm Thiếu Bảo , Kỹ sư cơ khí – Hà nội. 
54. Vũ Tiến Nga. Kỹ sư cơ khí, tp Hồ Chí Minh. 
55. Nguyễn Trung Luân, Trưởng phòng. Sở Công Thương TP.HCM. 
56. Ngọc Nam Phương, Cao Bằng. 
57. Châu Xuân Nguyễn. Melbourne, Australia, KS Cơ Khí, blogger. 
58. Đỗ Minh Tuyến, Blogger. 
59. Phan Như Hiển. Núi Thành, Quang Nam 
60. Đỗ Đăng Liêu. Úc Châu. 
61. Châu Kỳ. Engineer. Los Angeles, Hoa Kỳ. 
62. Huỳnh Bảo Đức. Sài Gòn. 
63. Nguyễn Văn Hưng. Nghề tự do , cựu sĩ quan VNCH. California , Hiệp chủng Quốc Hoa kỳ. 
64. Cao Tan-Lôc. Paris – France. 
65. Pham Van Thanh. USA. 
66. Nguyễn Thành Chiến. Zweibrueken, CHLB Đức. Nghiên cứu sinh. 
67. Huỳnh Công Thuận, Blogger, Sài Gòn. 
68. Đỗ Hữu Tuyến. Vũ Thư , Thái Bình. Học sinh. 
69. Nguyễn Anh Phú. Hà Nội. Biên tập viên. 
70. Nguyễn Duy. TP HCM. 
71. Lê Đoàn Thể. Hà nội. 
72. Ngô Thanh Tú. Khánh Hòa. Blogger. 
73. Nguyễn Quốc Hưng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM, hiện làm việc tại Roma, Italia. 
74. Mike Nguyễn. Engineering Manager-Michigan USA. 
75. Phạm Kỳ Đăng – làm thơ, dịch thuật, hành nghề tự do, Berlin. 
76. Trần công Thắng, Kristiansand Nauy, bác sỹ. 
77. Đỗ Như Phương, kĩ sư, nguyên đảng viên ĐCS, Hungary. 
78. QUAN VINH. Chuyên viên tin học. Rome – Italy. 
79. Vũ Tuấn, Tiến sỹ điện tử. CHLB Đức. 
80. Bùi Tín, nhà báo tự do sống tại Pháp. 
81. Nguyễn Trọng Hoàng. Paris ( Pháp ). Bác sĩ y khoa. 
82. Trần Trung Sơn, TS, Giảng viên trường SQKQ. 
83. Võ Hưng Thanh (bút danh Đại Ngàn, Luật sư, Ts. Triết học). 
84. Nguyễn Xuân Thọ. Kỹ sư điện tử. CHLB Đức. 
85. Nguyễn Văn Hóa. Insurance Broker (California State). San Jose, California, Mỹ. 
86. Tran Mai Sinh dang sinh song tai CHLB Duc. 
87. Le Thanh Hong, CPA Melbourne, Australia. 
88. Lê đặng Thụy. Nauy. 
89. Hoang Lan, nguyên giảng viên đại học sư phạm tai tpHCM. 
90. Lê Cường, Graphic Designer, USA. 
91. Đại Nghĩa. Cựu Quân nhân QLVNCH. USA. 
92. Nguyễn Văn Cung – Nhạc sỹ – Thượng tá QĐNDVN. Hà Nội. 
93. Trần Đức Thạch, Nhà thơ, Nghệ an. 
94. Nguyễn Lân Thắng, Kỹ sư xây dựng, Hà Nội. 
95. Phan Văn Song, nguyên Q.Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bến Tre, Australia. 
96. Hoàng Minh Giám, Linh mục, Nam Định. 
97. LE MAI LINH. THI SI/NHA VAN. USA. 
98. Vũ Minh Trí, kĩ sư cơ khí, trú tại Cầu Giấy/Hà Nội. 
99. Tung Nguyen. Oklahoma City, Oklahoma (US). 
100. NGô Đức Đoàn, Kế toán. Tp Bà Rịa,Tỉnh BRVT. 
101. Trần Đức Cung, TS, Hưu trí TP HCM. 
102. Nghiệp Nguyễn Duy, Doanh nhân. TT-Huế. 
103. Đinh Tấn Lực – Blogger – BKK/VTE/PNH/KUL/MNL – SouthEast Asia. 
104. Le xuan Quang CCB, TPHCM. 
105. Lê Đăng Dung, kỹ sư thủy lợi, nghỉ hưu 
106. Nguyễn Văn Sang nông dân Bắc giang. 
107. NGÔ ĐỨC THỌ. PGS.TS Ngữ văn học, nghỉ hưu. 
108. Hoàng Anh Tuấn. Kỹ sư Vật lý. Quản lý Doanh nghiệp. 
109. ĐÀO CÔNG TIẾN. Nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế. Nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.
110. Trần Thọ Hưng. Kỹ sư cầu đường. TPHCM. 
111. Nguyễn Minh Mẫn. Kỹ sư Hoá Học. Misissauga, Ontario, Canada. 
112. Vũ Thị Phương Anh (PhD). Giảng viên, nghiên cứu giáo dục. 
113. Lê Văn, tiến sỹ vật lý, TPHCM. 
114. Nguyễn Anh Tuấn. GS-TS, Hà Nội. 
115. Nguyễn Hữu Tế, TP HCM, 
116. Bùi Quang Lộc – giáo viên – TP.HCM. 
117. Dương Sanh, cựu Giáo viên, Khánh Hòa. 
118. Nguyễn Anh Tuấn. Cán bộ giảng dạy đại học, Hà nội. 
119. Nguyễn Ánh Tuyết, cán bộ viễn thông, Hà nội. 
120. Phi Vũ. Trú tại: California, USA. Nghề nghiệp: Công nhân, Blogger. 
121. Nguyễn Phương Chi, nguyên biên tập viên chính Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Viện Văn học (đã nghỉ hưu) . 
122. Thăng Long Nguyễn, TS, Đại tá quân đội nghỉ hưu, thành viên Phong trào CĐVN. 
123. Nhật Tuấn, Nhà văn, TP HCM. 
124. Vũ Hải Long, TSKH, cán bộ Viện Năng Lượng Nguyên Tử VN (da nghi huu), TPHCM 
125. TRẦN QUỐC HÙNG,Cựu Giáo Viên,HCM. 
126. Nguyễn Steve, ngành IT, Sydney, Australia. 
127. Dao Kim Son, kinh doanh tu do, TP.HCM. 
128. Phan Lê Tuấn. TPHCM. 
129. Phạm Kỳ Thụy – Kỹ sư XD- Cầu Giấy – Hà nội 
130. Lê Ngọc Xuân, tp Hồ Chí Minh.
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.