Về Hiệp định Paris: Cờ Bay trên Cổ Thành - Dân Làm Báo

Về Hiệp định Paris: Cờ Bay trên Cổ Thành

Tài liệu song ngữ Anh Việt

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Trận đánh tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị là một trận đánh ác liệt và quyết định đến hòa đàm Paris. Theo bình luận của các báo Mỹ hàng đầu trận đánh đã nâng cao uy tính chính trị và ngoại giao của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đồng thời Tổng thống Nixon tin tưởng rằng chương trình Việt Nam Hóa có thể thành công. 

Trận đánh kéo dài nhiều tháng này kết thúc vào ngày 15 tháng 9, tức hơn trước một tháng ngày Tổng thống Thiệu đọc bài diễn văn bàn về hòa đàm Paris vào ngày 24/10/1972.

Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo