Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam

< A >
Việt Nam phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
   
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HĐNQ) có trách nhiệm tăng cường việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền và đưa ra khuyến nghị

Là một ứng cử viên vào HĐNQ nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam phải chứng minh các cam kết của mình nhằm hợp tác với HĐNQ và duy trì “những chuẩn mực cao nhất trong việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền”.

Những nghĩa vụ và trách nhiệm này không chỉ được áp dụng trên bình diện quốc tế, mà còn trong nội bộ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam cũng cần xem xét ại tình trạng vi phạm nhân quyền trên đất nước họ và nhân dân Việt Nam cũng phải có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt, kể cả các vấn đề nhân quyền. 

Để cải thiện việc bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, chúng tôi sẽ thực thi các nguyên tắc của HĐNQ như những hướng dẫn cho các hành động của chúng tôi, vốn cũng đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế. 

Chúng tôi sẽ:

- Tiếp tục xúc tiến và truyền đạt đến người dân Việt Nam về các quyền của họ bằng cách phân phối công khai bản Tuyên ngôn nhân quyền, tổ chức các diễn đàn công khai để thảo luận về nhân quyền ở Việt Nam và vận động cho những sự cải thiện cần thiết trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. 

- Tiếp tục giám sát, báo cáo và bình luận công khai về sự cải thiện, thụt lùi hay vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, với sự tập trung vào vấn đề chính sách và thực thi chính sách ảnh hưởng đến nhân quyền do nhà chức trách Việt Nam tiến hành. 

Để hoàn thành những hành động có trách nhiệm này, chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam và HĐNQ xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 – “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. 

Trong tháng Năm năm 2013, hai blogger đã bị tạm giữ ngay sau khi họ phân phát bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và cảnh sát cáo buộc họ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Chỉ vài tuần sau đó, hai blogger khác cũng bị tam giữ sau khi tham gia một cuộc dã ngoại để thảo luận về các nội dung của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. 

Gần đây nhất, trong tháng Năm và tháng Sáu năm 2013, điều 258 đã được sử dụng để bắt blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy vì đã thực hiện quyền tự do biểu đạt bằng các đăng tải các bài viết ôn hoà lên blog của họ. 

Điều này vi phạm điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”. 

Sẽ là một trọng trách khi phụng sự như một quốc gia thành viên của HĐNQ, và là cơ hội để thúc đẩynhân quyền ở trong cũng như ngoài quốc gia đó. Để thành công trong việc ứng cử vào HĐNQ, chúng tôi tin rằng Việt Nam phải bãi bỏ hoặc sửa đổi điều 258 để đảm bảo rằng nhân dân Việt Nam được tự do để tự học hỏi về nhân quyền cũng như thúc đẩy nhân quyền. 

Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ xem xét việc hủy bỏ điều 258 để chứng tỏ cam kết của mình và đóng góp cho việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền, và chúng tôi hy vọng các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ thúc đẩy Việt Nam thực hiện điều đó trong thời gian vận động tranh cử. 

Chúng tôi yêu cầu Việt Nam thể hiện các cam kết về nhân quyền của họ như một ứng cử viên tốt trước cuộc bầu cử, để tạo điều kiện cho các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đánh giá các cam kết nhân quyền của họ. Việc bãi bỏ điều 258 phải là một trong các cam kết đó. 

Như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã nói – “Tất cả các nạn nhân của việc vi phạm nhân quyền có thể trông cậy vào Hội đồng nhân quyền như một diễn đàn và một bàn đạp cho các hành động”. Là những người vận động cho tự do biểu đạt ở Việt Nam và là nạn nhân của các vi phạm nhân quyền vì các hoạt động của mình, chúng tôi xem việc ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền như một cơ sở cho các cuộc thảo luận có tính xây dựng về nhân quyền ở đất nước chúng tôi. 

---------- 

Bản tiếng Anh (English Version) 

STATEMENT FROM A NETWORK OF VIETNAMESE BLOGGERS 

VIETNAM SHOULD AMEND LAW TO DEMONSTRATE HUMAN RIGHTS COUNCIL CANDIDACY COMMITMENT 

The United Nations Human Rights Council (HRC) is responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe and for addressing situations of human rights violations and making recommendations on them. 

As a candidate for the HRC for the 2014-2016 tenure, Vietnam must demonstrate its commitment to cooperating with the HRC and upholding “the highest standards in the promotion and protection of human rights”

These obligations and responsibilities do not only apply on the international arena, but also inside Vietnam. The Vietnamese government also needs to review the human rights situation in their own country and the Vietnamese people also have a right to freedom of opinion and expression, including on these matters. 

In order to improve the protection of human rights in Vietnam, we will take HRC's principles as guidelines for our actions, which also comply with Vietnam’s obligations under international human rights law. 

We will: 

- Continue to promote and inform the Vietnamese people about their rights by publicly distributing the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), organizing public forums to discuss human rights in Vietnam and advocating for necessary improvements of the respect and protection of human rights. 

- Continue to monitor, publicly report and comment on improvement, setbacks, or violations of human rights in Vietnam, with a focus on policy and practice by the Vietnamese authorities that affect human rights. 

In order to fulfill these responsible actions, we call upon the Vietnamese government and the HRC to review Article 258 of the 1999 Penal Code, amended in 2009 - “crime of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and/or citizens”. 

In May 2013, two bloggers were detained right after they distributed the UDHR and police accused them of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State. Only weeks later, two other bloggers were detained after participating an outdoor picnic to discuss the content of the UDHR. 

Most recently, in May and June 2013, Article 258 was used to arrest blogger Truong Duy Nhat, Pham Viet Dao, and Dinh Nhat Uy forexercising their rights of freedom of expression by peacefully publishing texts on their blogs. 

This article is in breach of the Article 19 of the UDHR: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." 

It would be a great responsibility to serve as a member stateof the Human Rights Council, and an opportunity to promote human rights domestically and abroad. For a successful candidacy, we believe Vietnam must repeal or make amendments to Article 258 to ensure that Vietnamese people are free to educate themselves about and promote human rights. 

We hope that Vietnam will consider the abrogation of Article 258 to demonstrate its commitment and contribution to promoting and protecting human rights, and we hope that the General Assembly members will push Vietnam to do so during the campaigning period. 

We request Vietnam to present its human rights pledges as a candidate well before the election, to enable members of the General Assembly to assess its human rights commitment. The abrogation of Article 258 should be among the pledges. 

As said by Ban Ki-moon, UN Secretary-General - “All victims of human rights abuses should be able to look to the Human Rights Council as a forum and a springboard for action.” As advocates for freedom of expression in Vietnam and victims of human rights violations because of our activism, we view Vietnam's candidacy for the HRC as a platform for constructive human rights discussions in our country.

DANH SÁCH BLOGGER KÝ TUYÊN BỐ 258


1 Võ Quốc Anh Khánh Hòa https://www.facebook.com/Augustanh?fref=ts
2 Hoàng Quốc Bảo Sài Gòn https://www.facebook.com/quocbao
3 Ngô Trung Bộ Sài Gòn https://www.facebook.com/tonyngo1900
4 Phạm Lê Vương Các  Sài Gòn https://www.facebook.com/cui.cac
5 Huỳnh Ngọc Chênh  Sài Gòn http://huynhngocchenh.blogspot.com/
6 Nguyễn Thảo Chi  Sài Gòn https://www.facebook.com/mss.sapphire.5?fref=ts
7 Hoàng Cường Hà Nội https://www.facebook.com/cuong.hoangcong.3
8 Vũ Tuấn Cường Hà Nội https://www.facebook.com/cuongvtc
9 Nguyễn Đắc Hải Di Oslo (Norway) https://www.facebook.com/bananafish11?fref=ts
10 Nguyễn Nữ Phương Dung Sài Gòn https://www.facebook.com/junie.no1
11 Lê Dũng Hà Nội https://www.facebook.com/AlfonsoVova
12 Hoàng Văn Dũng Sài Gòn https://www.facebook.com/hd.cdvn
13 Nguyễn Văn Dũng Phu Tho https://www.facebook.com/aduku.adk
14 Trương Văn Dũng Hà Nội https://www.facebook.com/truong.v.dung.73
15 Lã Việt Dũng Hà Nội https://www.facebook.com/lavietdung
16 Mai Xuân Dũng Hà Nội http://dzungm86.blogspot.com/
17 Ngô Nhật Đăng Hà Nội https://www.facebook.com/nhatdang.ngo
18 Nguyễn Chí Đức Hà Nội http://donghailongvuong.wordpress.com/
19 Trương Minh Đức Bình Dương
20 Nguyễn Đình Hà Hà Nội https://www.facebook.com/loveland090
21 Hoàng Thu Hà Hà Nội https://www.facebook.com/hoang.ha.7923
22 Lê Minh Hải Sài Gòn https://www.facebook.com/haiduongstar
23 Nguyễn Phước Hải Sài Gòn https://www.facebook.com/phuochai.nguyen.96
24 Phạm Văn Hải Khánh Hòa
25 Bùi Thị Minh Hằng Bà Rịa Vũng Tàu http://danoanbuihang.blogspot.com/
26 Nguyễn Vũ Hiệp Hà Nội https://www.facebook.com/florence.knightingale
27 Nguyễn Hải Hoàn Nam Định https://www.facebook.com/hai.hoan.9
28 Nguyễn Huy Hoàng
https://www.facebook.com/hscrp
29 Vũ Sỹ Hoàng Sài Gòn https://www.facebook.com/vuongsahy
30 Huỳnh Thái Học Khánh Hòa https://www.facebook.com/thaihoc.huynh
31 Nguyễn Thị Hợi Nam Định https://www.facebook.com/cat.bui.9275
32 Trịnh Hội California, USA https://www.facebook.com/hoitrinh
33 Lê Anh Hùng Quảng Trị http://leanhhungblog.blogspot.com/
34 Trần Văn Huỳnh Sài Gòn
35 Nguyễn Việt Hưng Yên Bái https://www.facebook.com/hungviet.nguyen.10
36 Nguyễn Việt Hưng Hà Nội https://www.facebook.com/pet.viethung?fref=ts
37 Đặng Thị Hường Hà Nội https://www.facebook.com/cogiao.mamnon
38 Nguyễn Hồng Kiên Hà Nội https://www.facebook.com/nguyenhong.kien1
39 Nguyễn Xuân Kim Nghệ An https://www.facebook.com/toitudo1080
40 Bùi Tuấn Lâm Đà Nẵng
41 Đặng Ngọc Lan Hà Nội https://www.facebook.com/lan.dang.1428
42 Lê Thị Phương Lan Hà Nội https://www.facebook.com/lan.le.7524
43 Thùy Linh Hà Nội http://www.buudoan.com/
44 Vũ Thị Thùy Linh Hà Nội https://www.facebook.com/Linhvtt
45 Đào Trang Loan Hà Nội https://www.facebook.com/hu.vo.777
46 Lê Thăng Long  Sài Gòn https://www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn
47 Đinh Hữu Minh Hà Nội https://www.facebook.com/nhat.minh.965
48 Nguyễn Tiến Nam Yên Bái https://www.facebook.com/binhnhi12
49 Nguyễn Việt Nam Hà Nội https://www.facebook.com/profile.php?id=100003901362023&fref=ts
50 Trần Thị Nga Hà Nam https://www.facebook.com/nga.thuy.3154
51 Phạm Thanh Nghiên Hải Phòng https://www.facebook.com/thanh.nghien.1
52 Vũ Quốc Ngữ Hà Nội https://www.facebook.com/ngu.vuquoc
53 Đào Hữu Nghĩa Nhân Sài Gòn https://www.facebook.com/dao.huu.nghia.nhan
54 Bùi Thị Nhung Ninh Bình https://www.facebook.com/bemap.lai.3
55 Tô Oanh Bắc Giang http://oanhblog.wordpress.com/
56 Lê Hồng Phong Hà Nội https://www.facebook.com/thiennhan.le
57 Phan Văn Phong Hà Nội https://www.facebook.com/luongdan.
58 Hà Sĩ Phu Lâm Đồng www.hasiphu.com
59 Phạm Tiến Quốc Sài Gòn https://www.facebook.com/quoc.pham.129
60 Nguyễn Trần Quyên Quyên Sài Gòn https://www.facebook.com/bluebeeblue
61 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Khánh Hòa https://www.facebook.com/menamnhuquynh
62 Lê Trung Sơn Hà Nội https://www.facebook.com/mrsonle
63 Trương Minh Tam Hà Nam https://www.facebook.com/truong.bakhong
64 Nguyễn Công Thanh Sài Gòn https://www.facebook.com/tnguyencong
65 Trịnh Hoàng Thanh Hà Nội https://www.facebook.com/thanhth1
66 L.M. Anton Lê Ngọc Thanh Sài Gòn https://www.facebook.com/tin.vui
67 Hồ Đức Thành Hà Nội https://www.facebook.com/ho.d.thanh.3?sk=wall
68 Lưu Thành Sài Gòn https://www.facebook.com/thanh.luu.509994
69 Nguyễn Hồ Nhật Thành Sài Gòn https://www.facebook.com/paulothanhnguyen
70 Phạm Văn Thành Paris (France) https://www.facebook.com/phamthanhbuoi
71 Nguyễn Lân Thắng Hà Nội https://www.facebook.com/nkmh2011?fref=ts
72 Châu Văn Thi Sài Gòn https://www.facebook.com/yeunuocv?fref=ts
73 Khổng Hy Thiêm Khánh Hòa https://www.facebook.com/khong.thiem
74 Võ Trường Thiện Khánh Hòa https://www.facebook.com/votruongthien9000
75 L.M. Giuse Đinh Hữu Thoại  Sài Gòn https://www.facebook.com/dinh.h.thoai?fref=ts
76 Huỳnh Công Thuận Sài Gòn http://huynhcongthuan.blogspot.com/
77 Nguyễn Tường Thụy Hà Nội http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
78 Trịnh Kim Tiến Sài Gòn https://www.facebook.com/trinhkimkim
79 Nguyễn Thành Tiến Hải Phòng https://www.facebook.com/Gia.tai.cua.me
80 Phạm Toàn Hà Nội
81 Trịnh Văn Toàn Hà Nội https://www.facebook.com/toan.trinh.5621
82 Lê Thu Trà Hà Nội https://www.facebook.com/thutra.le
83 Nghiêm Ngọc Trai Hà Nội https://www.facebook.com/vietanh.nghiem
84 Phạm Đoan Trang Hà Nội www.phamdoantrang.com
85 Nguyễn Thu Trang Hà Nội https://www.facebook.com/nguyenthutrang.ct
86 Hoàng Đức Trọng Sài Gòn https://www.facebook.com/trongsg
87 Phạm Văn Trội Hà Nội
88 Hoàng Anh Trung  Hà Nội https://www.facebook.com/pioneer.omv
89 Huỳnh Chí Trung Sài Gòn https://www.facebook.com/chitrung.huynh
90 Nguyễn Anh Tuấn  Đà Nẵng https://www.facebook.com/motanhnang
91 Trịnh Anh Tuấn Đăk Lăk https://www.facebook.com/giogiolangthang
92 Vũ Quốc Tú Sài Gòn https://www.facebook.com/uyen.vu2106
93 Đặng Vũ Tùng Switzerland https://www.facebook.com/dang.votong
94 Nguyễn Chí Tuyến Hà Nội https://www.facebook.com/N.AnhChi?fref=ts
95 Lê Tuyết Hà Nội https://www.facebook.com/coolsnow86?fref=ts
96 Nguyễn Hoàng Vi  Sài Gòn https://www.facebook.com/nghoangvi?fref=ts
97 Nguyễn Văn Viên Hà Nội https://www.facebook.com/cu.giavaomang
98 Bùi Quang Viễn Sài Gòn https://www.facebook.com/chet.chit
99 Lê Công Vinh Bà Rịa Vũng Tàu https://www.facebook.com/vinhleco
100 J.B Nguyễn Hữu Vinh Hà Nội https://www.facebook.com/azznexin
101 Nguyễn Xuân Vui Khánh Hòa https://www.facebook.com/vui.nguyen.165
102 Đặng Tuấn Vũ Hà Nội
103 Huỳnh Thục Vy Quảng Nam https://www.facebook.com/huynhthucvy

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
NHẬN TUYÊN BỐ CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM 
(List of International Organizations Receiving the Statement) 

1. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

2. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

3. Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

4. Human Right Watch

5. Freedom House  

6. Committee to Protect Journalists (CPJ)

7. International Freedom of Expression Exchange network (IFEX) 
campaigns@ifex.org

8. International Federation for Human Rights (FIDH)

9. Civil Rights Defenders

10. Amnesty International

11. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

12. Human Right Law Network

13. Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN)

14. Southeast Asia Press Alliance(SEAPA)

15. Swedish International Development Cooporation Agency (SIDA)

16. Open Society Foundation (OSF)

17. Front Line Defenders
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.