Tổ Quốc - Dân Làm Báo

Tổ Quốc


Bài I: Bài thơ “Tổ Quốc” thể “Thất ngôn bát cú” luật bằng là “Bài thơ thuận nghịch đọc”. Đọc xuôi từ trên xuống.

Nơi nơi bàn luận, nghĩ hưng vong?
Tổ Quốc kiên trung, vẹn núi sông 
Thời thế ngặt nghèo, đau đớn dạ!
“Nước nhà tăm tối”, xót xa lòng!!! 
Mời chào quân Hán, nguy bờ cõi?! 
Cấp cứu chài dân, liệu biển Đông?
Rời rạc giống nòi, suy thịnh gẫm?! 
Đời đời tình nghĩa, giữ gìn trông?.

- Bài II: Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của bài thơ “Tổ Quốc”, (Bài I) sẽ thành bài thơ “Ngũ ngôn”, luật trắc.

Bàn luận, nghĩ hưng vong?
Kiên trung, vẹn núi sông 
Ngặt nghèo, đau đớn dạ!
Tăm tối, xót xa lòng! 
Quân Hán, nguy bờ cõi?! 
Chài dân, liệu biển Đông
Giống nòi, suy thịnh gẫm?! 
Tình nghĩa, giữ gìn trông?

- Bài III: Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu của bài thơ “Tổ Quốc” (Bài I) sẽ thành bài thơ mỗi câu 4 chữ.

Luận, nghĩ hưng vong?
Trung, vẹn núi sông 
Nghèo, đau đớn dạ!
Tối, xót xa lòng! 
Hán, nguy bờ cõi?! 
Dân, liệu biển Đông
Nòi, suy thịnh gẫm?! 
Nghĩa, giữ gìn trông?!

Quốc Tổ

- Bài IV: Đọc ngược bài thơ “Tổ Quốc” (Bài I), từ dưới lên sẽ thành bài thơ “Quốc Tổ” thể “Thất ngôn bát cú” luật bằng.

Trông gìn giữ, nghĩa tình đời đời!
Gẫm thịnh suy, nòi giống rạc rời?!
Đông biển liệu, dân chài cứu cấp?
Cõi bờ nguy, Hán quân chào mời?!
Lòng xa xót, “tối tăm Nhà nước!!!”
Dạ đớn đau, nghèo ngặt thế thời!
Sông núi vẹn, trung kiên Quốc Tổ 
Vong hưng nghĩ, luận bàn nơi nơi!

- Bài V: Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của bài thơ “Quốc Tổ” (Bài IV) sẽ thành bài thơ ngũ ngôn, luật trắc.

Giữ nghĩa tình đời đời!
Suy, nòi giống rạc rời?!
Liệu, dân chài cứu cấp
Nguy, Hán quân chào mời?!
Xót, “tối tăm Nhà nước!!!”
Đau, nghèo ngặt thế thời!
Vẹn, trung kiên Quốc Tổ 
Nghĩ, luận bàn nơi nơi! 

- Bài VI: Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu của bài thơ “Quốc Tổ” (Bài IV), thành bài thơ mỗi câu 4 chữ.

Nghĩa tình đời đời!
Nòi giống rạc rời?!
Dân chài cứu cấp
Hán quân chào mời?!
“Tối tăm Nhà nước!!!”
Nghèo ngặt thế thời?!
Trung kiên Quốc Tổ 
Luận bàn nơi nơi!Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo