Tháng Ba tắm máu Gạc Ma - Dân Làm Báo

Tháng Ba tắm máu Gạc Ma

Một ngày tháng ba
Lệnh trên ban ra
"Không được chống trả
Máu tắm Trường Sa.

Sáu bốn chiến sĩ
Máu hòa đảo xanh
Hòa vào biển cả
Đồng Chí đó anh.

Cùng chung cờ đỏ
Lũ cướp biển xanh
Đồng chí lộ rõ
Lũ cướp rành rành.

Đất Mẹ đã mất
"Do lệnh trung ương
Không được nổ súng"
Một lũ bất lương.

Dâng đảo cho giặc
Chúng giết các anh
Trên tay không súng
Biển chẳng còn xanh.

Máu anh nhuộm đỏ
Sóng vỗ ngày đêm
Căm hờn lũ khốn
Đảo chẳng còn êm.

Những lần bảo nỗi
Gầm thét căm hờn
Một lũ bán nước
Biển như buồn hơn.

Đảng kia dày xéo
Sai lầm dân theo
Căm hờn biển réo
Muốn vùi lũ heo.

Đảng toàn cầm thú
Bán nước hại dân
Các anh ngã xuống
Vì Lệnh Đức Anh.

Không cho nổ súng
Giao nộp vào kho
Lũ giặc la to
Giết hết giết sạch...!

Đất Mẹ xé rách
Vì lũ cường hào
Lũ hèn đáng trách
Uất ngẹn dâng cao.! 
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo