Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 dựa vào thế lực nào mà ngồi xổm trên luật pháp? - Dân Làm Báo

Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 dựa vào thế lực nào mà ngồi xổm trên luật pháp?

Dân oan Thủ Thiêm (Danlambao) - Dân oan Thủ Thiêm bị lừa nhiều tập, nhiều lần từ năm 2002 tới nay. Tiếp xúc, đối thoại cũng vẫn bị lừa! Chắc chắn có thế lực thù địch, âm mưu diễn biến núp sau, chống lưng!

Bất chấp kết luận của Thanh tra Chính phủ, bất tuân Phán quyết của Tòa án các cấp, bất cần lưu ý đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân. Chỉ biết dùng “bàn tay sắt” để cướp nhà đất của dân đem chia cho nhau, để kinh doanh, lừa gạt cả các nhà đầu tư vì không có đất sạch để giao! Hiện nay các nhà đầu tư và nhân dân bị cướp nhà đất đều đang sống dở, chết dở!

Việc trên 3.000 hộ dân thuộc 5 Khu phố: Khu cư xá A, thuộc khu phố 5 & 6, phường An Khánh, khu cư xá B, thuộc khu phố 1, phường Bình An, khu cư xá C và D thuộc khu phố 1 & 2 phường Bình Khánh, hoàn toàn nằm ngoài ranh quy hoạch Khu Đô Thị mới Thủ Thiêm theo Nghị Quyết số: 18-NQ/TU của Ban Thường Vụ Thành ủy ngày 08/08/1998 và Quyết Định 367/ TTg ngày 04/ 06/ 1996 Thủ Tướng chính phủ đã phê duyệt quy hoạch KĐTMTT, với diện tích 930ha (770ha khu trung tâm, 160ha Tái Định Cư) trong phạm vi 5 phường, gồm: Thủ Thiêm, An Khánh, An Lợi Đông, Bình An và Bình Khánh. Việc này đã quá rõ ràng, không cần nói thêm, vì chính UBND TP HCM cũng đã thừa nhận qua Thông Báo 561/TB-VP ngày 04/8/2009 .

Hôm nay Dân oan Thủ Thiêm xin công khai các sai phạm nghiêm trọng, có chủ đích, có kế hoạch về pháp lý thu hồi đất, như sau:

Chính quyền thành phố luôn xác quyết: Thu hồi đất theo Quyết định 1997/QĐ-UB V/v thu hồi và giao đất ngày 10/05/2002 của chủ tịch UBND TP HCM.

Xin kiểm tra QĐ 1997 theo link :


Uỷ ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh
------- 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 1997/QĐ-UB - Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THU HỒI VÀ GIAO ĐẤT XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ quyết định số 367/TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 190/CP-NN ngày 22/02/2002 về việc thu hồi đất xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất tại công văn số 4945/CV-GTĐ ngày 03 tháng 5 năm 2001 và đề nghị của Trưởng Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thu hồi 6.214.328m2 đất nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại các phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm thuộc quận 2 và giao cho Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm để tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý khu đất và tiến hành mời gọi đầu tư nhằm xây dựng Khu đô thị mới phù hợp quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định trên bản đồ số 02/BB-BQL do Công ty Đo đạc Địa chính - Công trình lập, Sở Địa chính - Nhà đất duyệt ngày 03/5/2002.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của quyết định này Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Tài chánh - Vật giá, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Kiến trúc sư Trưởng thành phố và Ủy ban nhân dân quận 2 có trách nhiệm:

2.1. Sở Tài chánh - Vật giá, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Ủy ban nhân dân quận 2:

- Hướng dẫn tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, thu hồi hoặc chỉnh lý biến động trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân trong khu vực.

- Quản lý chặt chẽ khu đất chống lấn chiếm, mua bán và xây cất trái pháp luật.

2.2. Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

- Tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiến hành mời gọi đầu tư nhằm xây dựng Khu đô thị mới phù hợp với quy hoạch được duyệt.

2.3. Sở Địa chính - Nhà đất và Ban Quản lý đầu tư xây dựng: Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

- Phối hợp với Kiến trúc sư Trưởng thành phố và Ủy ban nhân dân quận 2 kiểm tra hiện trạng sử dụng và xem xét mức độ ảnh hưởng quy hoạch của những phần đất thuộc ranh giới Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng đã giao cho các chủ đầu tư, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thành phần trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm lập thủ tục giao đất hoặc thuê đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (thay B/c);
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPHĐ-UB: Tổ ĐT;
- Lưu: (ĐT). 

Vũ Hùng Việt

*

Chính quyền cho rằng đây là quyết định thu hồi đất mà người dân buộc phải chấp hành, nên tất cả các quyết định về bồi thường phải căn cứ vào QĐ này.

Nhưng luật pháp lại quy định khác:

A - Quyết định 1997/QĐ-UB V/v thu hồi và giao đất Ngày 10/05/2002 của Chủ tịch UBND TP HCM

1/ - Quyết định 1997 nếu là QĐ thu hồi đất thì phải do UBND.

Theo Điều 18 Luật Đất Đai năm 1993 (được sửa đổi bổ sung các năm 1998, 2001) qui định (theo công văn 361 của bộ TN&MT theo KL 445)

Theo Điều 40, 43 Nghị Định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Điều 56 Nghị Định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007. 

2/ - Theo Điểm 3, Điều 23 Luật Đất Đai năm 1993 (được sửa đổi bổ sung các năm 1998, 2001) qui định: UBND mới có thẩm quyền.

Chứng Minh: Các QĐ thu hồi đất khác tại KĐTMTT mang các số 3617 ngày 04/9/2002, 497 ngày 29/1/2003 (Vũ Hùng Việt ký), 2955 ngày 24/6/2004 đều do UBND TP ban hành.

Như vậy tại sao Phó chủ tịch lại ký ban hành QĐ 1997? Vì:

B - Quyết định 1997 chỉ mới là quyết định chỉ đạo điều hành nội bộ, nhằm thu hồi đất chung, chưa xác định được ranh giới, diện tích đất cụ thể và đối tượng cụ thể bị thu hồi trong khu vực qui hoạch.

Tòa án nhân dân TP HCM đã xác định:

1/ Theo phán quyết của Chánh án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; qua 2 Quyết Định: 226 và 227/2014/QĐ-TATP ngày 13/05/2014, đã kết luận: “Quyết Định 1997/QĐ-UBND ngày 10/ 05/ 2002 Vv thu hồi và giao đất xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, do ông Vũ Hùng Việt, Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành; không phải là quyết định hành chính, nó chỉ mang tính quy phạm chung, không quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2010. (xin gởi kèm theo QĐ 227/2014/QĐ-TATP)

2/ Tổng Thanh tra Chính phủ có Kết luận số: 2908/TTCP-CIII ngày 25/12/2008 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào ký, Kết luận số: 2574/BC-TTCP ngày 20/10/2009 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh kết luận: Quyết Định 1997 chỉ mới là Quyết Định thu hồi đất chung, chưa xác định được đối tượng đang sử dụng đất bị thu hồi trong khu vực qui hoạch. Hơn nữa chỉ mới thu hồi 621ha trên tổng số 930 ha.

3/ Chánh Án TANDTC có 3 phán quyết:

Số: 392/QĐ-THC ngày 29/8/2014. Số: 05/2016/QĐ-HC. Số: 59/2016/QĐ-HC-GĐKTI ngày 20/05/2016. (kèm theo QĐ 59/2016/QĐ-HC-GĐKTI)

Kết luận: Quyết Định 1997 không có tên cụ thể của hộ gia đình, cá nhân nào, nên không phải là đối tương khởi kiện vụ án Hành Chính tại tòa án, không phải là Quyết Định thu hồi đất.

Như vậy người dân không có nghĩa vụ thi hành Quyết Định 1997 và TP không thể căn cứ vào Quyết Định 1997 để bồi thường, hỗ trợ, Tái Định Cư và cưỡng chế thu hồi đất của dân. Vì QĐ 1997 không phải là QĐ hành chính, chỉ là QĐ nội bộ, chỉ đạo điều hành. Không phải là QĐ thu hồi đất.

Tại sao thành phố lại cố tình dùng QĐ này? Thưa để cố tình gian lận nhằm cướp đất ngoài quy hoạch.

Nhưng tới giờ này, nhóm lợi ích vẫn chỉ đạo chính quyền thành phố buộc người dân phải chấp hành.

Nhóm lợi ích nào mà cao quyền, lớn thế vậy?

Dân oan Thủ Thiêm vô cùng bái phục dân Đồng Tâm, Mỹ Yên, dân Dương Nội, dân Ninh Ích Khánh Hoà, dân An Dương Hải PhòngA. Chúng tôi sẽ cố gắng học tập và làm theo gương các Bác.


19/4/2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo