Luật Cưỡng - Dân Làm Báo

Luật Cưỡng

Xứ định huớng Thiên Đường
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số 1: Chúng mày không được làm Luật. Chúng tao làm luật.
Luật số 2: Chúng mày không được làm chính trị, không được lập đảng lập phái,
                 khi không được phép.
Luật số 3: Chúng mày không được nói, không được viết, 
                 không được blog, khi không được phép.
Luật số 4: Chúng mày phải yêu chúng tao.
Luật số 5: Chúng mày phải lấy lao động là vinh quang.
Chúng mày phải làm việc. Chúng mày phải hy sinh. Chúng mày phải đóng thuế.
Chúng mày phải yêu nước theo kiểu của chúng tao
và chúng mày phải nhớ yêu nước là yêu đảng.

Khi nào chúng mày thấy bực mình vì những Luật trên,
thì phải nhớ đảng chúng tao đã hy sinh biết bao xương máu của chúng mày
để cướp được và xây dựng 1 chính quyền - là Chúng Tao - rất là của Dân do Dân vì Dân.
Do vậy: 
Luật quan trọng nhất: chúng mày phải câm họng.
Chúng mày không được nghĩ.
Không được so sánh, không được chọn lựa, không được biểu tình.
Không được sống trên dất của chúng mày.
Không được tụt... quần, khi không được phép.

Chúng mày chỉ cần lao động cật lực và sống "hạnh phúc" 
trong xã hội "tiên tiến" mà chúng tao muôn năm lãnh đạo.
Chúng ta đang tiến nhanh tiến mạnh,
chắc chắn... mai mốt chúng ta sẽ lên được nước Thiên Đường.

Trích văn bản giải thích Bộ Luật Bất thành Văn 
cập nhật ngày 30-05-2012.
của Ban Lập Pháp-Tư Pháp-Hành Pháp,
Bộ Chính Trị.Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo