Bắt ngay tên... phản động!!! - Dân Làm Báo

Bắt ngay tên... phản động!!!

Ê Trần Đại Quang!!! Bắt ngay tên tóc gió lưa thưa! Nó đang kêu gọi các quốc gia tham dự IPU 132 bất hợp tác với Việt Nam ta!!!


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo