Nổ-bùng tự-do! - Dân Làm Báo

Nổ-bùng tự-do!

Hăm-Lăm tháng Bảy, trổ hoa
WE ARE ONE: Chúng-ta hòa-mình
Toàn-cầu, đồng-loạt biểu-tình
''Một Ngày Tuyệt-Thực'' lặng-thinh, ôn-hòa
Để đòi Ngục-đỏ buông-tha
Tù-nhân Chính-trị về nhà, Tự-do
Côn-an bạo-lực, giở-trò
Bắt người trái-phép, hỏa-lò tàn-hung

*

Bất-đồng Chính-kiến, lao-lung
Nông-dân mất đất, não-nùng oan-khiên
Anh-thư, Tuấn-kiệt luân-phiên
Đáp-lời Sông-núi, truân-chuyên tróc-trầy!
Côn-an đàn-áp, thẳng tay
Khảo-tra đánh-đập, tù-đày Chính-nhân!
Tự-do, Dân-chủ suy dần
Từ khi, Cộng-phỉ Bắc-phần cướp-ngôi

*

Truyền-thông bịp-bợm, cò-mồi
Ngây-thơ nhẹ-dạ, tin lời Vẹm ngay
Dân-oan mất của, trắng tay
Biểu-tình khiếu-kiện, đắng-cay lao-tù!
Côn-đồ Cộng-phỉ, đui-mù
Giết người đồng-chủng, quân-thù cúc-cung...
Ngục-tù Cộng-sản, cáo-chung
Nhân-quyền Dân-chủ, nổ-bùng Tự-do!

Paris, 28/7/2015


Xuân-Nương


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo